Χορήγηση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (Tαξί - Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
 • Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982 (Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος, εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
 • Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή άρθηκαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτισθεί.
 • Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
 • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου.
άδεια ταξί