Π.Ε.Ι.

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:

 1. Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.
 2. Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους.
 3. Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται.
 4. Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE, οι οποίοι, για να συνεχίσουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, θα πρέπει να αποκτήσουν Π.Ε.Ι. και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε:

 1. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE.
 2. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων:

 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης.
 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης με την παρακολούθηση ανάλογου επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς επιβατών:

 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης.
 • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης με την παρακολούθηση ανάλογου επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.
 • Το Π.Ε.Ι. έχει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή τη μορφή του κοινοτικού κωδικού «95» ο οποίος αναγράφεται πάνω στην άδεια οδήγησης.
 • Σήμερα, στην Ελλάδα για την απόδειξη κατοχής του Π.Ε.Ι. οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αναγράφουν τον κωδικό «95» στην άδεια οδήγησης του οδηγού.
 • Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να φέρει το Π.Ε.Ι. μαζί του (σε οποιαδήποτε μορφή κι αν το κατέχει) καθ’ όλη τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος.
 • Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕK, η κατοχή Π.Ε.Ι. από τους επαγγελματίες οδηγούς μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τα Π.Ε.Ι. αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε ή τη μορφή που έχουν (κοινοτικός κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ή Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού).
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων ο οποίος δεν είναι κάτοχος Π.Ε.Ι. πληρώνει χρηματικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του για τριάντα (30) ημέρες.